Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Med en BPA-ordning kan du selv ansætte handicaphjælpere, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Hvad er BPA?

En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt for personer med svært fysisk eller psykisk handicap at ansætte egne hjælpere og blive boende i eget hjem. Ordningens formål er at gøre borgere i stand til at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse på trods af den nedsatte funktionsevne.
Læs dokument om kvalitetsstandard for BPA

Hvem kan få en BPA-ordning?

En BPA-ordning er som udgangspunkt rettet mod borgere med massive og sammensatte hjælpebehov. Du skal derfor i høj grad være afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og have et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Det er samtidig en betingelse:

At du ikke kan få dækket dine behov ved almindelig personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse efter andre bestemmelser i Serviceloven
At du kan fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog kun være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne
Du skal være over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for ordningen
Borgere, der bor i et botilbud eller andre boformer, hvor beboerne tilbydes personlig hjælp, pleje og socialpædagogisk bistand, vil som udgangspunkt ikke have ret til en BPA-ordning
Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering fra kommunen, om en borger er omfattet af personkredsen og opfylder betingelserne for at modtage en BPA-ordning.

Følg os på Facebook

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)