Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ´Borgerstyret Personlig Assistance/BPA-ordning

Med en BPA-ordning kan du selv ansætte handicaphjælpere, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdage Hvad er BPA? En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt for personer med svært fysisk eller psykisk handicap at ansætte egne hjælpere og blive boende i eget hjem. Ordningens formål er at gøre borgere i stand til at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse på trods af den nedsatte funktionsevne. Kvalitetsstandard for BPA Hvem kan få en BPA-ordning? En BPA-ordning er som udgangspunkt rettet mod borgere med massive og sammensatte hjælpebehov. Du skal derfor i høj grad være afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og have et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Det er samtidig en betingelse At du ikke kan få dækket dine behov ved almindelig personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse efter andre bestemmelser i Serviceloven At du kan fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog kun være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne Du skal være over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for ordningen Borgere, der bor i et botilbud eller andre boformer, hvor beboerne tilbydes personlig hjælp, pleje og socialpædagogisk bistand, vil som udgangspunkt ikke have ret til en BPA-ordning Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering fra kommunen, om en borger er omfattet af personkredsen og opfylder betingelserne for at modtage en BPA-ordning.

   

Senest ændret Mandag, 01 maj 2023 14:50